Skip to Content

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet gør det nemt for dig som investor i en investeringsfond at klage. Tvister afgøres på en hurtig og nem måde, som alle parter kan have tillid til. Her kan du læse, hvordan ankenævnet arbejder, og hvordan du kan klage. De formelle og præcise regler fremgår af nævnets vedtægter. Læs vedtægterne. Nævnet skiftede i september 2014 fra "Ankenævnet for investeringsforeninger" til "Ankenævnet for investeringsfonde".  

Hvem har oprettet ankenævnet?

Ankenævnet for investeringsfonde blev oprettet af Forbrugerrådet TÆNK og Investeringsfondsbranchen i 2002. Ankenævnet er i medfør af lov om forbrugerklager godkendt til at behandle klager.

Hvem kan der klages over?

Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger, SIKAV og værdipapirfonde m.v. omfattet af lov om investeringsforeninger samt kapitalforeninger omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Hvem kan klage?

Ankenævnet behandler klager vedrørende private medlemsforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat medlemsforhold.

Hvad kan der klages over?

Klagen skal vedrøre en konkret formueretlig tvist, dvs. angå et forhold, der har økonomisk betydning for klageren.

Hvornår kan jeg klage ?

Før du indgiver en klage til ankenævnet, skal du forgæves have søgt at opnå en tilfredsstillende ordning ved at henvende dig til fonden.

Hvordan kan jeg klage?

Klagen til nævnet skal indgives på et særligt klageskema, der kan rekvireres i Ankenævnets sekretariat eller hentes her. Samtidig skal der betales et gebyr på 150 kr., som tilbagebetales, hvis klageren får medhold i klagen.

Adressen er:

Ankenævnet for investeringsfonde
Amaliegade 8 B 2
Postboks 9029
1022 København K

Telefonnummer 35 43 63 33
Telefontid mandag-fredag kl. 9.30-12.30

Telefax 35 43 71 04

Hvordan arbejder Ankenævnet ?

Efter en skriftlig forberedelse af klagen forelægges sagen for Ankenævnet, medmindre sagen er blevet løst, mens den bliver forberedt. Sagsbehandlingsformen er skriftlig.

Har klageren fået helt eller delvist medhold, skal afgørelsen forkyndes over for investeringsfonden. Når Ankenævnet har truffet en afgørelse, kan sagen af enhver af parterne indbringes for domstolene - dog med enkelte begrænsninger. Læs de præcise regler i vedtægterne.

Hvordan er Ankenævnet sammensat ?

Ankenævnets formand er højesteretsdommer Vibeke Rønne. Næstformændene er landsdommer John Mosegaard og byretsdommer Kari Sørensen. Ankenævnets medlemmer er i øvrigt udpeget af henholdsvis Forbrugerrådet TÆNK og Investeringsfondsbranchen. I den enkelte sags behandling deltager foruden formanden eller næstformanden to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet TÆNK og to medlemmer udpeget af Investeringsfondsbranchen.

Europa-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platform)

På EU-Kommissionens online tvistbilæggelsesplatform (OTB-platformen) finder du en komplet liste over alle godkendte alternative tvistbilæggelsesinstanser (ATB-instanser) i EU. 

Du finder OTB-platformen her.

Medlem af FIN-Net

Ankenævnet for investeringsfonde er medlem af "Klageordninger i EU vedrørende den finansielle sektor". Læs mere

false
Sidst opdateret: 17–8–2016