Skip to Content

EU-regulering

Store dele af den finansielle lovgivning udspringer af EU-regler. Størstedelen af den lovgivning, som regulerer investeringsfonde og deres forvaltningsselskaber, udspringer også af EU-regler i form af direktiver, forordninger og retningslinjer. 

Direktiver er ikke direkte gældende i de enkelte EU-medlemslande, men medlemslandene skal gennemføre direktivet i national ret inden en tidsfrist, som er fastsat i direktivet.

Forordninger er direkte gældende i hvert enkelt EU-medlemsland. Forordninger skal og må derfor ikke implementeres i national lovgivning.

Det Europæiske Værdipapirtilsyn (ESMA) fastsætter løbende vejledninger i form af retningslinjer til den fælleseuropæiske lovgivning.

På EU-oplysningens hjemmeside kan du læse mere om, hvordan EU-lovgivningsprocessen foregår. Finanstilsynet har i februar 2015 offentliggjort en ny EU-lovsamling, der har til formål at give et overblik over den europæiske regulering på det finansielle område.

Investeringsfondene og deres forvaltere reguleres af to hoveddirektiver:

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (UCITS-direktivet)
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direkitvet)

Derudover findes en række tværgående EU-regler, som også har indflydelse på investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaberne.

 

UCITS

I Danmark er UCITS-direktivet implementeret i lov om investeringsforeninger m.v. Derudover har EU-Kommissionen udstedt en række gennemførelsesdirektiver til UCITS-direktivet.

EU-Kommissionen har også udstedt en række forordninger, hvori der blandt andet fastsættes uddybende regler om Central investorinformation.

Herudover har ESMA udstedt en række retningslinjer, der indgår som fortolkningsbidrag i forhold til EU-reglerne. ESMA udtrykker med retningslinjerne, hvad de finder er god tilsynspraksis.

UCITS-direktivet med tilhørende gennemførelsesdirektiver, EU-kommissionens forordninger og ESMA's retningslinjer kan findes på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Forvaltere

I Danmark er FAIF-direktivet implementeret i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

EU-Kommissionen har udstedt en række forordninger, hvori der fastsættes uddybende regler til bestemmelserne i FAIF-direktivet.

Herudover har ESMA udstedt en række retningslinjer, der indgår som fortolkningsbidrag i forhold til EU-reglerne. ESMA udtrykker med retningslinjerne, hvad de finder er god tilsynspraksis.

FAIF-direktivet, EU-kommissionens forordninger og ESMA's retningslinjer kan findes på Finanstilsynets hjemmeside.

false
Sidst opdateret: 24–2–2017