Skip to Content

Høringssvar

Investeringsfondsbranchen svarer på en lang række henvendelser fra ministerier, styrelser, Folketingets udvalg og EU-kommissionen på områder, som har relevans for branchen. Særligt afgiver vi høringssvar på forslag til nye lovgivning. Herunder finder du vores høringssvar - både listet pr. år og efter emne.

Høringssvar 2017

26. april 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Læs høringssvar. 

 

20. april 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer. Læs høringssvar.

 

18. april 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer. Læs høringssvar. 

 

18. april 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Læs høringssvar.

 

18. april 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om kompetencekrav til personer, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter. Læs høringssvar.

 

31. marts 2017. Høringssvar til bekendtgørelser vedrørende registrering af reelle ejere. Læs høringssvar.

 

27. marts 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om provisionsbetalinger. Læs høringssvar.

 

27. februar 2017. Høringssvar til udkast til kriterier for Svanemærkning af investeringsfonde. Læs høringssvar.

 

16. januar 2017. Høringssvar til forslag til lov om kapitalmarkeder og lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. Læs høringssvar.

Høringssvar 2016

09. november 2016. Høringssvar om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentligørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen). Læs høringssvar. 

 

29. september 2016Høringssvar om anbefalinger for aktivt ejerskab. Læs høringssvar.

 

23. september 2016. Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhan-del m.v. og forskellige andre love. Læs høringssvar.

 

20. september 2016. Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS. Læs høringssvar.

 

24. august 2016. Høringssvar til udkast til forslag til lov om forebyggende foranstaltnin-ger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Læs høringssvar.

 

15. august 2016. Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love  

Læs høringssvaret

 

30. marts 2016. L 123 ‐ Forslag til lov om ændring af indkomstbeskatning af selskaber, aktieavancebeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds

Læs høringssvaret

 

9. marts 2016. Høringssvar til forslag til revideret bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige
samt tilhørende vejledning

Læs høringssvaret

 

25. februar 2016. Høringssvar – Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Læs høringssvaret.

 

28. januar 2016. Høringssvar – Styresignal om beregning af UCITS-investeringsforeningers delvise fradragsret efter momslovens § 31, stk. 1.

Læs høringssvaret.

 

27. januar 2016. Høringssvar – Udkast til styresignal om værdipapirfonde.

Læs høringssvaret.

 

7. januar 2016. Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS (Prospektbekendtgørelsen)

Læs høringssvaret

Høringssvar 2015

21. december 2015 har IFB afgivet høringssvar til Finanstilsynet til tre lovforslag: forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder og forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed ("FIL") og lov om finansielle rådgivere

m.v. Læs høringssvaret her.

 

26. november 2015 har IFB afgivet høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS til Finanstilsynet. Læs høringssvar og bilag her

 

17. november 2015 har IFB afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsens forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. Læs høringssvar her

 

23. oktober 2015 har IFB afgivet høringssvar til høringsudkastet til revidering af bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter samt tilhørende vejledning. Læs høringssvar her

 

24. september 2015 er der afgivet officielt høringssvar til lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v. med flere som følge af implementeringen af depositarreglerne i UCITS V-direktivet. Læs høringssvar her.

 

20. marts 2015. Høringssvar til udkast til EU-specialeudvalgsnotat til grønbog om kapitalmarkedsunion. Læs høringssvar her.

Høringssvar 2014
Høringssvar 2013

18. oktober 2013. EU-FATCA. Læs høringssvar

 

18. oktober 2013. FATCA. Læs høringssvar
 

3. juni 2013.  AIF-definition. Læs høringssvar.
 

3. juni 2013. Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter. Læs høringssvar.  
 

3. juni 2013. Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. Læs høringssvar.  
 

3. juni 2013 Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af AIF'er fra tredjelande i Danmark. Læs høringssvar
 

3. juni 2013 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse om god skik. Læs høringssvar.  
 

3. juni 2013 Bekendtgørelse detailinvestorer. Læs høringssvar.  
 

3. juni 2013 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om væsentlig investorinformation. Download her.  
 

9. januar 2013 er der afgivet hørringssvar til FAIF-loven. Læs høringssvar. Se bilag 1. Se bilag 2.  
 

9. januar 2013 er der afgivet officielt høringssvar LIF ændring som følge af FAIF. Læs høringssvar.  

 

2. januar 2013. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven. Læs høringssvar.

 

Høringssvar 2012
Høringssvar 2011
Lov om investeringsforeninger, LIF
Lov om alternative investeringsfonde m.v., FAIF

09. november 2016. Høringssvar om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen). Læs høringssvar.

 

25. februar 2016. Høringssvar – Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Læs høringssvaret.

 

17. november 2015 har IFB afgivet høringssvar til Erhvervsstyrelsens forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. Læs høringssvar   

 

9. januar 2013 er der afgivet hørringssvar til FAIF-loven. Læs høringssvar. Se bilag 1. Se bilag 2.

 

Lov om finansiel virksomhed, FIL
Skattelovgivning
Lov om kapitalmarkeder

16. januar 2017. Høringssvar til forslag til lov om kapitalmarkeder og lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.fl. Læs høringssvaret her.

 

21. december 2015 har IFB afgivet høringssvar til Finanstilsynet til tre lovforslag: forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder og forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed ("FIL") og lov om finansielle rådgivere

m.v. Læs høringssvaret her.

EU-lovgivning

20. marts 2015. Høringssvar til udkast til EU-specialeudvalgsnotat til grønbog om kapitalmarkedsunion. Læs høringssvar her.

 

18. oktober 2013. EU-FATCA. Læs høringssvar

Hvidvask
Øvrig lovgivning
Bekendtgørelser

31. marts 2017. Høringssvar til bekendtgørelser vedrørende registrering af reelle ejere. Læs høringssvar.

 

27. marts 2017. Høringssvar til bekendtgørelse om provisionsbetalinger. Læs høringssvar.

 

26. november 2015 har IFB afgivet høringssvar til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS til Finanstilsynet. Læs høringssvar og bilag her

 

23. oktober 2015 har IFB afgivet høringssvar til høringsudkastet til revidering af bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter samt tilhørende vejledning. Læs høringssvaret her.

 

30. maj 2014 Høringssvar om tilladelse til FAIF'ere til markedsføring til detailinvestorer. Læs høringssvaret her.

 

30. maj 2014 Høringssvar ledelsesbekendtgørelsen. Læs høringssvaret her.

 

28. april 2014 Høringssvar tilladelse til forvaltere til at markedsføre AIF'er fra tredjelande. Læs høringssvaret her.

 

14. marts 2014 Høringssvar til bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af kapitalgrundlag. Læs høringssvaret her.

 

9. december 2014 Høringssvar offentliggørelsesbekendtgørelsen. Læs høringssvaret her.

 

28. januar 2014 Høringssvar bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Læs høringssvaret her.

 

2. januar 2014 Høringssvar bekendtgørelse om finansielle rapporter. Læs høringssvaret her.

 

30. maj 2013 er der afgivet høringssvar til bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS. Læs høringssvar her.

 

3. juni 2013. AIF-definition. Læs høringssvar.

 

3. juni 2013. Bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter. Læs høringssvar.

 

3. juni 2013. Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. Læs høringssvar.

 

3. juni 2013 Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af AIF'er fra tredjelande i Danmark. Læs høringssvar

 

3. juni 2013 Investorbeskyttelse ved værdipapirhandel og bekendtgørelse om god skik. Læs høringssvar.  

 

3. juni 2013 Bekendtgørelse detailinvestorer. Læs høringssvar.  

 

3. juni 2013 Høringssvar vedr. bekendtgørelse om væsentlig investorinformation. Download her.  

 

1. juni 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om foreningers pligt til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af foreningen. Læs høringssvaret.

 

26. maj 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af investeringsforeninger m.v. Læs høringssvaret.

 

25. maj 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om oplysninger i foreningers prospekter. Læs høringssvaret her.

 

6. maj 2011 har InvesteringForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om form og indhold af central investorinformation for special- og hedgeforeninger.
Læs høringssvaret.

 

6. maj 2011 Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Læs høringssvaret.

 

29. april 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Læs høringssvaret.

 

29. april 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om god skik for investeringsforeninger. Læs høringssvaret.

 

27. april 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og hedgeforeningers fusion, spaltning og overflytning af afdelinger. Læs høringssvaret.

 

15. april 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om kerneopgaver. Læs høringssvaret.

 

13. april 2011 har investeringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Læs høringssvaret.

 

12. april 2011 InvesteringsForeningsRådet har afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om pligter for investeringsforeninger, der indgår i master-feeder-strukturer og for deres depotselskaber. Læs høringssvaret.

 

8. april 2011 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar vedr. bekendtgørelse om foreningers fastsættelse af emmissionsprisen og indløsningsprisen. Læs høringssvaret.

 

20. maj 2009 har InvesteringForeningsRådet afgivet 3 høringssvar til Finanstilsynet.

 

Læs InvesteringsForeningsRådets høringssvar vedr. bekendtgørelse om oplysning i investeringsforeningers, specialforeningers, professionelle foreningers, godkendt fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter.

 

Læs InvesteringsForeningsRådets høringssvar vedr. bekendtgørelse om andelsklasser i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger.

 

Læs InvesteringsForeningsRådets høringssvar vedr. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. 

 

13. april 2009 har InvesteringsForeningsRådet afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedr. bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsforeninger. Læs høringssvaret her.

 

9. marts 2009 har InvesteringsforeningsRådet afgivet høringssvar til Finanstilsynet. Høringssvaret er vedrørende udkast til bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele. Læs høringssvaret her.

 

false
Sidst opdateret: 26–4–2017