Skip to Content

Investorbeskyttelse

Der er en omfattende investorbeskyttelse på det finansielle område, herunder inden for investeringsforvaltning. Dette gælder både i forhold til produkterne, men også  i forbindelse med markedsføring og salg.

 

UCITS

Investorers investering i UCITS er beskyttet af en detaljeret regulering, der gælder i hele værdikæden fra etablering og igangsættelse af de enkelte UCITS til markedsføring og salg.

Beskyttelsesreglerne er for hovedpartens vedkommende fastsat i:

 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (UCITS-direktivet)
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID).

Reglerne suppleres af de danske regler om god forretningsskik for finansielle virksomheder, gennemsigtighed i forbindelse med en UCITS' optagelse til handel på et reguleret marked samt branchens selvregulering.

Overordnet regulerer UCITS-direktivet investorbeskyttelsen ved administration og investeringen, mens MiFID-direktivet regulerer investorbeskyttelsen i distributionsleddet. Med vedtagelsen af UCITS IV-direktivet er EU-reguleringen baseret på følgende beskyttelsesprincipper:

 • Alene i investorernes interesse - pleje af investeringerne skal foregå på vegne af investorerne og alene i deres interesse. Interessekonflikter skal håndteres til investorernes fordel
 • Særskilt opbevaring – værdipapirer m.v. og likvide midler, som tilhører en UCITS skal opbevares på særskilte depoter og konti og kontrolleres af et depotselskab. Opbevaringen er dermed adskilt fra porteføljeforvaltningen og administrationen
 • Risikospredning - enhver UCITS skal investere ud fra et princip om risikospredning
 • Ligebehandling - alle investorer skal behandles lige
 • Indløsningsret - investorerne har til enhver tid krav på at få værdien af deres investering udbetalt
 • Tilsyn og kontrol - de nationale tilsynsmyndigheder fører løbende tilsyn og kontrol med både UCITS og investeringsforvaltningsselskaber
 • Central investorinformation - overblik til investorerne på en ensartet og let tilgængelig måde.

 

Kapitalforeninger

Kapitalforeninger er i FAIF-direktivet som udgangspunkt tiltænkt professionelle investorer. FAIF-direktivet giver dog mulighed for, at det nationalt kan tillades, at disse sælges til detailinvestorer under særligt fastsatte krav. Finanstilsynet kan give tilladelse til at markedsføre andele i alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger, til detailinvestorer i Danmark, såfremt følgende krav er opfyldt:

 • Kapitalforeningen, der modtager midler fra detailinvestorer, skal oplyse hvilke andelsklasser, der er oprettet samt deres karakteristika.
 • Krav til vedtægterne om, at en open ended alternativ investeringsfond mindst hver 14. dag skal offentliggøre emissions- og indløsningsprisen og 1 gang om måneden skal være åben for indløsning
 • Forvalteren skal udlevere et dokument med væsentlig investorinformation vedrørende kapitalforeningen
 • Forvalteren skal have et repræsentationskontor for udenlandske alternative investeringsfonde, som ønskes markedsført i Danmark
 • Detailinvestorer skal orienteres om risikorammer, ændringer heri samt overskridelser inden for 8 dage.

 

Distribution

MiFID-direktivet indeholder en detaljeret regulering af investorbeskyttelsen i distributionsleddet.

MiFID-direktivet indeholder følgende centrale beskyttelsesregler:

 • Investeringsrådgivning i form af anbefalinger skal bygge på en egnethedsvurdering af investor, som er baseret på information fra investor
 • Informationsforpligtelser, som indebærer, at investor skal have oplysninger om virksomheden samt om de værdipapirer, som tilbydes
 • Best execution, som sikrer, at investor opnår det efter omstændighederne bedst mulige resultat, idet der skal tages udgangspunkt i de forhold, som er relevante for investor - herunder pris, omkostninger og hurtighed mv.
 • Håndtering og oplysning om interessekonflikter ved, at alle værdipapirhandlere skal have interne regler og procedurer for håndtering af interessekonflikter
 • Betaling fra udbydere af UCITS til distributører må kun gives på betingelse af, at betalingen kan anses for at øge kvaliteten af den tjeneste, som ydes. Distributøren skal oplyse investor om betalingens eksistens og størrelse.

 

Investorforum

Fra den 1. januar 2013 har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, som et investeringsforvaltningsselskab administrerer/forvalter, kunne vælge en investorinvestorrepræsentant til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet.

Udover investorerne i de af investeringsforvaltningsselskabet administrerede UCITS og forvaltede kapitalforeninger har de investorer, som investeringsforvaltningsselskabet har indgået aftaler om skønsmæssig portefølje, ret til at deltage i investorforum.

Den af investorerne valgte investorrepræsentant indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at investorrepræsentanten skal opfylde de sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed og pålægges de samme forpligtelser, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

false
Sidst opdateret: 19–10–2017