דלג לתוכן

Formuer

Her har vi samlet forskellige statistikker, som belyser den samlede opsparing i investeringsfonde. 
Udviklingen i den samlede opsparing via investeringsfonde

Søjlediagrammet viser udviklingen i den samlede opsparing, de danske investeringsforeninger forvalter. Kursværdier mia. kroner. Vi tager forbehold for afrundinger. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Vi offentliggør månedlige statistikker i excel.

Samlet opsparing fordelt på investeringsforeninger

 

 

Søjlediagrammet viser, hvor stor en opsparing, de forskellige danske investeringsforeninger forvaltede ultimo 2013. Mio. kroner. Bemærk at skalaen er logaritmisk. Vi tager forbehold for afrundinger. Grafikken opdateres en gang årligt med tal pr. 31. december. Vi offentliggør månedlige statistikker i excel.

false
Sidst opdateret: ${day_}–${month_}–${year_}