Skip to Content

Rammelovgivning

UCITS (investeringsforeninger, SIKAV'er og værdipapirfonde) og investeringsforvaltningsselskaber er reguleret i lov om investeringsforeninger m.v.

Forvaltere af alternative investeringsfonde, herunder kapitalforeninger, er reguleret i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

I tilknytning til lovene er der udstedt en række udfyldende regler i form af bekendtgørelser og vejledninger.

Du kan finde love, bekendtgørelser og vejledninger på Finanstilsynets hjemmeside.

 

EU-regulering

EU-kommissionen har udstedt nærmere regler i form af forordninger og direktiver. 

Endelig har ESMA (det europæiske værdipapirtilsyn) udstedt en række retningslinjer. De indgår som fortolkningsbidrag i forhold til EU-reglerne. 

Du kan finde EU-forordninger og -retningslinjer på Finanstilsynets hjemmeside.

UCITS

Danske UCITS er underlagt lov om investeringsforeninger m.v. Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer - også kaldet UCITS-direktivet.

Lov om investeringsforeninger m.v. indeholder regler om:

 • Tilladelse som UCITS og krav om godkendelse af vedtægter og fondsbestemmelser
 • God skik
 • Generalforsamling og ledelse m.v.
 • Årsrapporter
 • Prospekter og central investorinformation
 • Ophør
 • Anbringelse af midler og likviditet
 • Tilsyn
Forvaltere og kapitalforeninger

Forvaltere af alternative investeringsfonde er underlagt lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv, FAIF-direktivet.

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. indeholder regler om:

 • Tilladelse og virksomhedsområde
 • Vilkår for drift af forvaltere
 • Organisatoriske krav
 • Gennemsigtighed m.v.
 • Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning
 • Årsrapporter for forvaltere
 • Tilsyn

Lov om alternative investeringsfonde m.v. indeholder også regler om kapitalforeninger, som er alternative investeringsfonde. En kapitalforening skal have en forvalter og skal have særskilt tilladelse for at kunne markedsføre sig over for private investorer.

En kapitalforening må investere i finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed eller likvide midler, herunder valuta.

Investeringsforvaltningsselskaber

Danske investeringsforvaltningsselskaber er omfattet af lov om finansiel virksomhed. 

Loven indeholder regler om:

 • Tilladelse som investeringsforvaltningsselskab
 • Virksomhedsområde
 • God skik
 • Ledelses- og ejerforhold
 • kapitalforhold
 • Årsrapporter
 • Tilsyn
Et investeringsforvaltningsselskab kan have tilladelse som investeringsforvaltningsselskab og som forvalter af f.eks. kapitalforeninger. Investeringsforvaltningsselskaber er de eneste finansielle virksomheder, som kan få en dobbelttilladelse til både at administrere UCITS og forvalte kapitalforeninger.
Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med, at UCITS, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde overholder lovgivningen. Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet, som har det overordnede politiske ansvar for den finansielle lovgivning.

Gennem sin tilsynsvirksomhed skal Finanstilsynet medvirke til at fremme den finansielle stabilitet samt tilliden til de finansielle virksomheder og markeder.

Finanstilsynet ser blandt andet nærmere på organisation og ledelse, kontroller m.v. Finanstilsynet opererer dels på grundlag af løbende indberetninger, dels på grundlag af inspektioner. Ved en inspektion besøger Finanstilsynet de enkelte UCITS, investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde og gennemgår væsentlige forhold.
false
Sidst opdateret: 19–10–2017