Skip to Content

Selvregulering

Lovreguleringen af investeringsfonde suppleres af branchens selvregulering, der f.eks. sikrer investorer og rådgivere adgang til sammenlignelige statistikker om afkast, risiko, omkostninger m.v. Denne selvregulering sker i form af:

  • Branchestandarder. Alle medlemmer af Investeringsfondsbranchen skal følge branchestandarderne, som løbende kan justeres, hvis der er behov for det.
  • Fund Governance - anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger. Er alene anbefalinger. Investeringsforeninger, der ikke følger anbefalingerne, skal forklare, hvorfor de ikke gør det.
  • Best practice-anbefalinger for ledelse af investeringsforeninger. 
  • Brancheanbefalinger og vejledninger. Beskriver principper og metoder, som kan inspirere branchen til at udarbejde eller forbedre egne politikker, forretningsgange m.v. Brancheanbefalingerne og vejledningerne er en slags "best practice" og er interne arbejdspapirer i branchen.


Branchestandarder

Branchestandarderne definerer f.eks, hvordan investeringsfonde skal kategorisere de enkelte investeringsfonde. Dermed kan man være sikker på, at tallene kan sammenlignes på tværs. Branchestandarderne regulerer desuden branchens officielle afkaststatistikker og er dermed med til at skabe sammenlignelighed, åbenhed og gennemsigtighed. Branchestandarderne beskriver også, hvordan en investeringsfond må markedsføre historiske afkast. Det er f.eks. ikke tilladt at fremskrive tidligere års gode præstationer. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast og fremtidig kursudvikling.

Omkostningsnøgletallet ÅOP er indført ved en branchestandard.

Læs generelle branchestandarder

Læs bilag om statistikker

Læs bilag om supplerende informationer - f.eks. ÅOP

 

Fund Governance

Fund Governance-anbefalingerne handler om samspillet mellem investeringsforeningers ledelse, investorer og offentligheden og er baseret på internationale og nationale standarder på området.

Fund Governance-anbefalinger definerer "god ledelse af investeringsforeninger". God ledelse er den adfærd, som ledelsen i investeringsforeninger praktiserer for at sikre bedst mulige vilkår for investorerne og et godt samarbejde med interessenterne.

Fund Governance-anbefalingerne er et supplement til lovgivningen. Som eksempler på governance-forhold omfattet af lovgivningen kan nævnes regler om pligt til at handle uafhængigt og udelukkende i investorernes interesse, regler om politikker for interessekonflikter, risikostyring og compliance samt kompetencekrav til bestyrelsen. Lovgivningen opstiller også en række detaljerede krav vedrørende bestyrelsens tilrettelæggelse af arbejdet - herunder, at der skal udarbejdes politikker og beredskabsplaner. Desuden definerer lovgivningen principperne for delegation og funktionsadskillelse.

Du kan finde Fund Governance-anbefalingerne her 

 

Best practice-anbefalinger for ledelse af investeringsforeninger

IFB har vedtaget anbefalinger til best practice for ledelse af investeringsforeninger.  Anbefalingerne er et led i branchens mål om at skabe gode produkter til investorerne. Lovgivningen stiller i dag krav om, hvad ledelsen skal forholde sig til. Anbefalingerne går et skridt videre og inspirerer til, hvordan ledelsen kan tilrettelægge sit arbejde. Anbefalingerne omhandler blandt andet fastlæggelse af forretningsmodel og opfølgning på denne. 

Du kan finde best practice-anbefalingerne her

 

Brancheanbefalinger

Investeringsfondsbranchen udarbejder brancheanbefalinger, når der er behov for at definere fælles retningslinjer på et område. Branchen har f.eks. taget initiativ til at sikre det bedst mulige samspil mellem beregningen af indre værdi i investeringsfondene og InvesteringsForeningsBørsen. I 2008 blev der udarbejdet principper for værdiansættelsen af mindre likvide obligationer. Dette arbejde medvirker til, at investorerne i sidste ende kan købe og sælge deres beviser til retvisende kurser, og at foreningerne gør nøgletal m.v. op ud fra ensartede kriterier. I 2007 definerede Investeringsfondsbranchen opgørelsesprincipperne for handelsomkostninger i årsrapporterne, og i 2011 kom en brancheanbefaling om styrket investorkommunikation i forbindelse med fusion af afdelinger.

 

Vejledninger

Vejledninger kan bruges som inspiration til branchens individuelle planlægning. I foråret 2011 udarbejdede branchen en vejledning til dokumentet "Central investorinformation". Denne vejledning er i 2014 blevet opdateret til også at omfatte Væsentlig investorinformation. I 2011 samarbejdede Investeringsfondsbranchen med Finanstilsynet og revisorsiden om en vejledning til "Ledelsesberetninger i årsrapporterne". Vejledningen skal understøtte en høj kvalitet i branchens årsrapporter. I 2012 udarbejdede branchen en vejledning om valg af investorrepræsentant (Investorforum). Formålet med vejledningen var at belyse de nye regler og derved bidrage til, at de blev implementeret på en god måde i branchen.

 

false
Sidst opdateret: 13–6–2017