Skip to Content

Skattelovgivning

Her kan du læse om det lovmæssige grundlag for skatteregler og momsregler for investeringsfonde. 

 

Skat

Et dansk investeringsinstitut, herunder en investeringsforening, SIKAV (Selskab for investering med Kapital, der er variabel), værdipapirfond, eller kapitalforening, kan opdeles i én eller flere afdelinger, som hver især er selvstændige økonomiske enheder.

Investeringsinstitutterne er typisk fritaget for skat og afkastet fra investeringen beskattes derfor typisk kun på investorniveau. Indtægter fra udlandet i form af udbytter og renter mv. kan dog være beskattet i udlandet, dog således at skatten er nedsat af en eventuel dobbeltbeskatningsaftale, som Danmark har indgået med det pågældende land.

 

Bevisudstedende investeringsinstitutter

Der findes overordnet set to forskellige typer af bevisudstedende investeringsinstitutter – investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (IMB) og investeringsselskaber. Begge typer er selvstændige skattesubjekter omfattet af selskabsskatteloven, som dog typiske er fritaget for at betale skat.

Et bevisudstedende investeringsinstitut udsteder omsættelige beviser for investorernes indskud. Bevisudstedende investeringsinstitutter er derfor velegnede til at markedsføre bredt over for offentligheden, herunder til detailinvestorer. Herunder kan du læse nærmere om reglerne for henholdsvis IMB'er og investeringsselskaber. 

Regler for IMB'er

Et IMB er skattefri af alt afkast for investeringsinstituttets formue, herunder renter, udbytter og avancer m.v.

IMB er en forkortelse for "Investeringsinstitut med MinimumsBeskatning". Et IMB er kendetegnet ved, at det hvert år skal udlodde/rapportere renter, udbytter og avancer til investorerne med fradrag af administrationsomkostninger efter særlige regler i ligningslovens § 16 C, som derefter skal beskattes hos investorerne.

Det er dog ikke noget krav, at minimumsindkomsten de facto årligt udloddes til investorerne. Alternativt kan instituttet vælge at rapportere indkomsten til investor, som så skal medtage minimumsindkomsten i sin selvangivelse. Da investor ikke modtager nogen faktisk udlodning kan investors anskaffelsessum for investeringsbeviserne opskrives med minimumsindkomsten, således at en dobbeltbeskatning ved et senere salg af beviserne undgås.

Der sondres mellem aktiebaserede og obligationsbaserede IMB. Et IMB har status som aktiebaseret, hvis mindst 50 pct. af formuen er placeret i aktier mv. Hvis denne betingelse ikke er opfyldt, har IMB status som obligationsbaseret.

Status som IMB er navnlig en fordel for private investorers frie midler, da investor opnår, at investeringsbeviserne beskattes efter et realisationsprincip. I en obligationsafdeling beskattes en privat investor af minimumsindkomsten og realiserede avancer på investeringsbeviset som kapitalindkomst. I en aktieafdeling beskattes afkast i form af minimumsindkomsten og realiserede avancer på investeringsbeviset for en privat investor som aktieindkomst.

Dernæst har et IMB den fordel, at det i modsætning til, hvad der er tilfældet for et investeringsselskab, ikke er nogen beskatning af udbytter fra danske aktier.

Regler for investeringsselskaber

Et investeringsselskab er skattefri af alt afkast fra investeringsinstituttets formue, herunder renter, udbytter og avancer m.v., dog således at der skal svares 15 pct. skat af udbytter på danske aktier.

Et investeringsselskab har ikke pligt til årligt at opgøre en minimumsindkomst, som skal udloddes /rapporteres til investorerne. Investorerne i et investeringsselskab beskattes efter et lagerprincip efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, hvorved det sikres at alt afkast årligt kommer til beskatning på investorniveau. Investor skal årligt medregne realiseret såvel som urealiseret afkast i form af eventuelle udbytter og avancer på ejerandelene i sin indkomst. For personers frie midler beskattes afkastet som kapitalindkomst.

Beskatning efter lagerprincippet betyder, at investeringsselskaber typisk ikke er velegnede til personers frie midler. Personlige investorer foretrækker som hovedregel investeringsforeninger, der har status som IMB. Investeringsselskaber er typisk også mindre velegnede for investeringer i danske aktier, idet udbytterne beskattes med 15 pct. I et IMB er udbytter fra danske aktier skattefri. Der er dog kun tale om hovedregler, og investorernes individuelle forhold kan ændre situationen.

false
Sidst opdateret: 24–2–2017

Kontoførende investeringsforeninger

En kontoførende investeringsforening er et selvstændigt skattesubjekt omfattet af selskabsskatteloven, som dog er skattefri af alt afkast for foreningens formue, herunder renter, udbytter og avancer m.v.

Kontoførende investeringsforeninger er kendetegnet ved, at de ikke udsteder omsættelige beviser til investorerne.

Investorerne beskattes efter et transparensprincip efter reglerne i lov om beskatning af medlemmerne af kontoførende investeringsforeninger. Det betyder, at investorerne som udgangspunkt beskattes af renter, udbytter og avancer m.v. på de underliggende værdipapirer, som om de havde foretaget investeringen direkte.

Kontoførende investeringsforeninger anvendes typisk overfor professionelle investorer. Den enkelte afdeling har typisk ét eller ganske få medlemmer. Pensionskasser og livforsikringsselskaber m.v. efterspørger særligt kontoførende investeringsforeninger. Som følge af den detaljerede rapportering af afkastet på investeringsinstituttets værdipapirer er beskatningsformen ikke velegnet til institutter med mange investorer, herunder investeringsinstitutter.

Du kan læse mere om selskabsbeskattede investeringsinstitutter her.  

 

Værdipapirfonde

Værdipapirfonde (UCITS) er ikke selvstændige juridiske personer, men en værdipapirportefølje administreret af et investeringsforvaltningsselskab, som er oprettet i henhold til aftale med investorerne. En værdipapirfond kan opdeles i én eller flere afdelinger, som hver især er selvstændige økonomiske enheder. Investorerne ejer en ideel andel af værdipapirfondens aktiver. En værdipapirfond er ikke et selvstændigt skattesubjekt, og investorerne beskattes af renter, udbytter og avancer på værdipapirfondens værdipapirer, som ved en direkte investering.

Skattereglerne betyder, at en værdipapirfond, som følge af, at den årligt skal rapportere indkomst fra hvert enkelt værdipapir i fonden til investorerne, er vanskelig at administrere i praksis, og organisationsformen bruges derfor ikke. IFB arbejder derfor for, at værdipapirfonde bliver omfattet af de samme skatteregler som investeringsforeninger og SIKAV's og kapitalforeninger.

 

Moms

Forvaltningen af investeringsinstitutter er fritaget for moms i medfør af art. 135, stk. 1, litra g, i momssystemdirektivet (Rådets direktiv 2006/112/EF). Bestemmelsen er implementeret i dansk ret ved § 13, stk. 1, mr.11, litra f, i momsloven.

Momsfritagelsen omfatter som udgangspunkt alle administrations ydelser, som er væsentlige og specifikke for forvaltningen af et investeringsinstitut, hvad enten de leveres af et administrationsselskab eller en underleverandør.

Formålet med momsfritagelsen er at lette adgangen for investorerne til at investere via investeringsinstitutter.  

false
Sidst opdateret: 24–2–2017